Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.herijgerstexelaar.nl. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door H. Herijgers, Schriekenweg 11, Rijsbergen. Voor meer informatie kan u een mail sturen via de contact-pagina.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Herijgers Texelaar of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Herijgers Texelaar de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Herijgers Texelaar te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Herijgers Texelaar of derden, verbindt u zich ertoe Herijgers Texelaar of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Herijgers Texelaar of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *